I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 1570 o pow. 5,5420 ha, położonej w Niesułowicach Gmina Olkusz

Numer ogłoszenia447
KategoriaNieruchomości
Sekcja tematycznaDziałki budowlane
Region, miejscowośćMałopolskie, Olkusz
OgłaszającyGmina Olkusz
Dodano: 24.04.2018

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Rynek 1
 

ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 1570 o pow. 5,5420 ha, położonej w Niesułowicach Gmina Olkusz, objętej księgą wieczystą Nr KR1O/00052422/7, stanowiącej własność Gminy Olkusz. Nieruchomość niezagospodarowana, o kształcie nieregularnego wielokąta , o zróżnicowanej konfiguracji terenu.

Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej : wodnej, energetycznej i gazowej w odległości ponad 100m. Dostęp do drogi publicznej ( drogi wojewódzkiej relacji Olkusz –Trzebinia ) za pośrednictwem wydzielonego ciągu komunikacyjnego oznaczonego jako „ KD1D1/2” składającego się z działek nr: 554/13, 556/5, 554/15, 561/1, 560/1,559/1 i 1568 stanowiących własność Gminy Olkusz. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zielone, tereny zalesione, a w dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Nowonabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej , przejścia i przejazdu pasem gruntu szerokości 4,5 m wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1570 z działką nr 507/2, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1573 i 1577.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Niesułowice, i zmianą tegoż planu , działka nr 1570 położona w Niesułowicach znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „ 2U” – opisanym jako: „ Tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej ” ( należy przez to rozumieć m.in. : budynek lub funkcję przeznaczoną na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości , kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej , obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu ). Przeznaczenie dopuszczalne: drobna wytwórczość i rzemiosło, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i garaże, budynki gospodarcze , magazyny, urządzenia oraz obiekty sportu i rekreacji. Ponadto działka nr 1570 znajduje się w zasięgu obszaru Parku Krajobrazowego „ Dolinki Krakowskie ”. Przez działkę nr 1570 w teren „ 2U” przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV wraz ze strefą oddziaływania, która ogranicza możliwość zabudowy.

W chwili obecnej Gmina Olkusz zawarła z TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie umowę udostępnienia nieruchomości gruntowej oznaczonej nr : 1577,1572. 1573, 1570, 1568

w celu przeprowadzenia prac budowlanych, polegających na budowie i umieszczeniu urządzeń przesyłowych w postaci sieci napowietrznej SN, budowie sieci kablowej SN oraz demontażu sieci napowietrznej SN w pasie nieruchomości. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości mogą zapoznać się z zawartą umową i zmianą przebiegu sieci napowietrznej SN obejmującą działkę nr 1570 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem pok. 204..

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 3.311.000,00 zł

(słownie: trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy złotych). Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT ( 23% ). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej . Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 662.200,00 zł do dnia 28.06.2018r.wlącznie, na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 3 lipca 2018r. o godz. 11.00

w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu , pok. 101.

 

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziale Nieruchomości , portalu internetowym : www.olkusz.otodom.pl oraz www.bipmalopolska.pl/umigolkusz w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 204 , telefon (32) 6260204.

 


Wyświetlono: 1235 razy