I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 1577 o pow. 1,1175 ha, położonej w Niesułowicach Gmina Olkusz

Numer ogłoszenia448
KategoriaNieruchomości
Sekcja tematycznaDziałki budowlane
Region, miejscowośćMałopolskie, Olkusz
OgłaszającyGmina Olkusz
Dodano: 24.04.2018

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Rynek 1


ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 1577 o pow. 1,1175 ha, położonej w Niesułowicach Gmina Olkusz, objętej księgą wieczystą Nr KR1O/00052422/7, stanowiącej własność Gminy Olkusz. Nieruchomość niezagospodarowana, o kształcie nieregularnego wielokąta , o zróżnicowanej konfiguracji terenu.

Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej : wodnej, energetycznej i gazowej w odległości ponad 100m. Dostęp do drogi publicznej ( drogi wojewódzkiej relacji Olkusz –Trzebinia ) za pośrednictwem wydzielonego ciągu komunikacyjnego oznaczonego jako „ KD1D1/2” składającego się z działek nr: 554/13, 556/5, 554/15, 561/1, 560/1,559/1 i 1568 a następnie poprzez mającą być ustanawianą służebność drogową szer. 4,5 m po działce nr 1570 łączącą w/w ciąg komunikacyjny z działką nr 1572 wydzieloną jako teren drogi oznaczonej symbolem „ KDD1/2 ” , stanowiących własność Gminy Olkusz. Służebność drogowa po działce nr 1570 ustanawiana będzie w zależności od sytuacji : - jeżeli zostanie wyłoniony nabywca działki nr 1570 w przetargu w dniu 03.07.2018r , sprzedaż działki nr 1577 nastąpi z ustanowioną dla niej nieodpłatną służebnością drogową po działce nr 1570, - jeżeli nie zostanie wyłoniony nabywca działki nr 1570 w przetargu w dniu 03.07.2018r. ustanowiona zostanie służebność drogowa po działce nr 1570 pasem gruntu szer. 4,5 m wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1570 z działką nr 507/2 za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 6.491,94 zł brutto.(słownie : sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 94/100). Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zielone, tereny zalesione, a w dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Niesułowice, i zmianą tegoż planu , działka nr 1577 położona w Niesułowicach znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „ 3U” – opisanym jako: „ Tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej ” ( należy przez to rozumieć m.in. : budynek lub funkcję przeznaczoną na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości , kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej , obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu ). Przeznaczenie dopuszczalne: drobna wytwórczość i rzemiosło, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i garaże, budynki gospodarcze , magazyny, urządzenia oraz obiekty sportu i rekreacji. Ponadto działka nr 1577 znajduje się w zasięgu obszaru Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie” . Przez działkę nr 1577 w teren „ 3U” przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV wraz ze strefą oddziaływania, która ogranicza możliwość zabudowy.

W chwili obecnej Gmina Olkusz zawarła z TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie umowę udostępnienia nieruchomości gruntowej oznaczonej nr : 1577,1572. 1573, 1570, 1568 w celu przeprowadzenia prac budowlanych, polegających na budowie i umieszczeniu urządzeń przesyłowych w postaci sieci napowietrznej SN, budowie sieci kablowej SN oraz demontażu sieci napowietrznej SN w pasie nieruchomości. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości mogą zapoznać się z zawartą umową i zmianą przebiegu sieci napowietrznej SN obejmującą działkę nr 1577 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem pok. 204.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 687.000,00 zł

( słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych ). Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT ( 23% ). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 137.400,00 zł do dnia 28.06.2018r.wlącznie, na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 lipca 2018r. o godz. 11.30

w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu , pok. 101.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Olkuszu obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziale Nieruchomości , portalu internetowym : www.olkusz.otodom.pl oraz www.bipmalopolska.pl/umigolkusz w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 204 , telefon (32) 6260204.

 


Wyświetlono: 1250 razy